Despre DICE

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică este o componentă a Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din Academia de Studii Economice din București.

Misiunea Departamentului este de a pregăti absolvenţi, de a sprijini formarea postuniversitară a economiştilor şi a cadrelor didactice din licee, de a dezvolta cercetări teoretice şi aplicate şi de a scrie lucrări de pregătire teoretică şi practică, în domeniul Informaticii și Ciberneticii Economice.

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică şi Strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare a Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică este definită de:

 • Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Strategia de dezvoltare a Academiei de Studii Economice din Bucureşti
 • Direcţiile de dezvoltare ale Academiei de Studii Economice din cadrul Programului de management al Rectorului
 • Direcţiile de dezvoltare ale Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică din cadrul Programului de management al Decanului
 • Programul managerial al Directorului de departament

Obiectivul strategic al Departamentului este dezvoltarea unui proces educaţional cu o tematică bazată pe informatică și cibernetică economică, astfel încât absolvenţii se vor integra în mod direct pe piaţa forţei de muncă, într-un domeniu ce este caracterizat de o evoluție accelerată.

1. Procesul academic

Dezvoltarea conştientizării premiselor actuale şi viitoare ale pieţei de muncă.
Actualizarea continuă a cursurilor existente şi dezvoltarea de cursuri noi extra-curriculare, care se încadrează în tendinţele actuale și viitoare ale domeniului TIC.
Elaborarea de materiale academice care să sprijine demersul educațional.
Analiza calitativă a conţinutului disciplinelor.
Dezvoltarea formelor de învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă.
Configurarea unor programe orientate spre practică în domeniul TIC.
Creşterea importanţei informaticii aplicate în alte discipline economice prin utilizarea mijloacelor TIC.

2. Politica de personal

Asigurarea unui mediu care să asigure stabilitatea în educaţie a cadrelor didactice tinere.
Dialog permanent cu absolvenţii.
Asigurarea unui cadru stimulativ pentru crearea unui mediu care încurajează promovarea doar pe baza performanţei personale şi în echipă
Asigurarea unei pagini web pentru fiecare membru al departamentului.
Evaluarea continuă a personalului academic.
Identificarea modalităţii de atragere a candidaţilor spre specializările Informatică Economică şi Cibernetică Economică

3. Activitatea de cercetare

Profesorii lansează proiecte de cercetare în colaborare cu companii, în scopul de a întări legatura dintre mediul privat și cel academic
Atragerea studenţilor cu performanţe bune în activitatea de cercetare a departamentului

4. Activitatea publicistică

Promovarea publicării de articole şi editarea de cărţi.
Promovarea publicării în cadrul programelor de doctorat și masterat.
Scrierea de tratate de informatică economică și cibernetică economică.
Intensificarea activităţii publicistice a profesorilor şi a sprijinului pentru revistele departamentului.

5. Dezvoltarea bazei materiale

Identificarea de fonduri pentru dezvoltarea laboratoarelor departamentului
Înfiinţarea de grupuri de lucru şi organizarea de seminarii ştiinţifice
Organizarea Conferinţei Internaţionale de Informatică Economică anual
Sprijinirea inițiativelor și evenimentelor din cadrul departamentului
Implicarea Asociaţiei INFOREC axată pe promovarea şi sprijinirea învăţământului în informatică economică
Echipa Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică are peste 100 posturi didactice, dintre care majoritatea sunt ocupate de profesori, profesori asociaţi, conferenţiari, lectori şi asistenţi, în timp ce altele sunt alocate specialişti care acţionează în domeniul cercetării şi/sau producţiei.

Membrii personalului sunt economişti, ingineri şi matematicieni, unii dintre ei au câştigat recunoaştere înaltă în domeniul lor prin publicarea de cărţi, monografii şi articole.

Directorul Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economica este Conf. univ. dr. Cristian CIUREA.

Consiliul Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economica este format din

 • Prof. univ. dr. Adela BÂRĂ
 • Conf. univ. dr. Catalin BOJA
 • Prof. univ. dr. Paul POCATILU
 • Prof. univ. dr. Ion SMEUREANU

Personalul academic al Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică care participă în calitate de membru în Senatul Academiei de Studii Economice, în perioada 2019 – 2023, este:

 • Conf. univ. dr. Cătălin BOJA
 • Prof. univ. dr. Răzvan BOLOGA
 • Conf. univ. dr. Cristian CIUREA
 • Prof. univ. dr. Marian DÂRDALĂ
 • Prof. univ. dr. Paul POCATILU
 • Prof. univ. dr. Ion SMEUREANU

Membrii Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică care participă la reuniunile consiliului facultăţii sunt:

 • Conf. univ. dr. Anamaria ALDEA
 • Conf. univ. dr. Cătălin BOJA
 • Prof. univ. dr. Răzvan BOLOGA
 • Conf. univ. dr. Cristian CIUREA
 • Prof. univ. dr. Marian DÂRDALĂ
 • Conf. univ. dr. Felix FURTUNA
 • Prof. univ. dr. Paul POCATILU
 • Prof. univ. dr. Mihai ROMAN
 • Prof. univ. dr. Ion SMEUREANU

Date de contact ale secretariatului departamentului

Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică
Calea Dorobanţi, 15-17, Sector 1, Bucureşti, 010552 (sala 2314)
Telefon: +4 021 319 19 00, ext. 319, 336
Fax: +4 021 311 20 66
E-mail: dice@ase.ro
Web: https://dice.ase.ro