Programele de masterat coordonate de Departmentul de Informatică şi Cibernetică Economică

Durata de-al doilea ciclu educațional este de doi ani. Admiterea la al doilea ciclu se face pe baza notelor obţinute în ciclul precedent pentru locurile cu taxă şi pe baza unui test scris pentru studiile finanţate de la buget. Pentru fianlizarea studiilor de master stundeții trebuie să scrie și să prezinte o lucrare de disertaţie. Astfel, absolvenţii obţină o diplomă de master, cu specializări diferite în Informatică Economică și Cibernetică.

Există şapte programe de masterat gestionate de către personalul Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică. Există: două programe de master ştiinţific:

 • Informatică Economică
 • Cibernetică şi Economie Cantitativă

şi șase programe de master profesional:

 • Managementul Informatizat al Proiectelor
 • Baze de date – Suport pentru Afaceri
 • E-Business
 • Securitate Informatică (cu predare in limba Engleză)
 • Sisteme Informatice pentru Managementul Proceselor si Resurselor Economice – SIMPRE
 • Analiza Afacerilor si Controlul Performantei Intreprinderii

Programul de Master de cercetare – Informatică Economică

Misiunea programului de master de Informatică Economică este de a oferi instruire avansată pentru absolvenți, astfel încât aceștia să devină specialişti cu înaltă calificare în domeniul informaticii aplicate în economie. Pentru a realiza acest lucru, programul de master asigură studenţilor:

 • cunoştinţe evoluate de informatică economică, abilităţi tehnice;
 • aptitudini de comunicare şi de lucru în echipă compatibile cu cele transmise în universităţile europene;
 • capacitatea de a lucra într-un mediu intercultural şi internaţional, în structuri decizionale de nivel mediu şi superior;
 • implicarea în programele de cercetare ştiinţifică;
 • participarea la sesiuni de comunicare științifică şi simpozioane.

În plus, strategia de dezvoltare a programului urmărește integrarea Masterului de Informatică Economică în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi în Spaţiul European de Cercetare.

Principalele obiective ale programului de master sunt:

 • consolidarea cunoştinţelor și a abilităţilor dobândite de absolvenții de Informatică și Cibernetică Economică în primul ciclu de licență;
 • dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică pentru studenţii de master, prin implicarea lor în programe de cercetare;
 • dezvoltarea de relații eficiente cu instituţiile naţionale şi internaţionale;
 • creşterea capacităţii de comunicare interpersonală şi de lucru într-un mediu de lucru multinaţional;
 • certificarea competenţelor absolvenților printr-o diplomă de de master recunoscută la nivel internaţional;
 • pregătire absolvenților pentru a răspunde cerinţele pieţei internaţionale de muncă.

Specialiştii ce parcurg și termină acest program sunt capabili să conceapă, să proiecteze, să scrie cod sursă, să testeze și să dezvolte sisteme software pentru diverse domenii, în conformitate cu cerinţele TIC.

Date de contact:

 • Coordonator program: programul de masterat este coordonat de directorul Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică.
 • Adresa web: http://ie.ase.ro

 

Programul de Master de cercetare – Cibernetică şi Economie Cantitativă

Într-o lume în continuă schimbare, cerinţele diverşilor stakeholderi şi presiunile la care sunt supuse companiile şi instituţiile statului sunt din ce în ce mai mari; clienţii, furnizorii, angajaţii, acţionarii, partenerii de afaceri şi comunitatea aşteaptă servicii şi produse de calitate la preţuri corecte, timp redus de livrare, servicii postvânzare atractive şi responsabilitate socială. Prin urmare, succesul organizaţiilor depinde mai mult ca oricând de modul în care acestea îşi optimizează procesele de afaceri şi iau deciziile. Cunoştinţele dobândite în cadrul acestui program de masterat vor permite analiza unor probleme complexe de organizare şi îmbunătăţirea proceselor de luare a deciziilor în întreprinderi, în afaceri, precum şi în sectorul public.
Programul îşi propune formarea de specialişti buni cunoscători ai aspectelor concrete legate de abordarea laturii cantitative a procesului decizional economic. La finalizarea studiilor aceştia vor fi capabili să formuleze şi să gestioneze intervenţiile necesare pentru soluţionarea situaţiilor de tip problemă folosind metode şi tehnici specifice abordării sistemice, utilizând o serie de produse software relevante şi, în acelaşi timp, să demonstreze o cunoaştere profundă a unor aspecte economice şi manageriale prezente în diferite tipuri de sisteme economice reale.
Masteratul se adresează atât absolvenţilor facultăţilor economice dar şi unei largi categorii de economişti, informaticieni şi ingineri care lucrează în organizaţii şi întreprinderi, bănci, burse, reţele de distribuţie, instituţii guvernamentale ş.a. interesaţi de analiza deafaceri, planificare strategică, rezolvarea problemelor complexe, managementul proiectelor decizionale complexe, data mining, logistica şi managementul lanţului ofertei, etc.
Obiectivele principale urmărite de-a lungul procesului de formare sunt următoarele:

 • Să formeze specialişti care să lucreze cu performanţe superioare în condiţiile noii economii, bazată pe cunoaştere, în care modelele economice ale producţiei, logisticii, vânzărilor şi consumului sunt din ce în ce mai integrate;
 • Să transmită absolvenţilor un portofoliu de instrumente şi tehnici conceptuale şi mai ales aplicative dintre cele mai noi, care să le permită să adopte decizii raţionale privind dezvoltarea proceselor economice la care participă, prin utilizarea tehnologiilor informaţionale avansate;
 • Să formeze specialişti de înaltă calificare pentru diverse domenii de activitate:
  • Analişti de sistem/ business/ logistică.
  • Economist specialist în analiză economică, previziune, analiza riscului de credit, asigurări, analist la bursă;
  • Specialişti în gestiunea optimală a resurselor întreprinderilor;
  • Data miner;
  • Specialişti în furnizarea datelor necesare modelelor deafaceri;
  • Consultanţi economici şi financiari etc.

Gama de tematici abordate în cadrul programului include: optimizare matematică şi bazată pe agenţi inteligenţi, analiza multidimensională a datelor, modelarea stohastică, microeconomie şi macroeconomie avansată, teoria jocurilor si negocierii, logistica afacerilor, întreprinderea total integrată / extinsă / inteligentă, soluţii de planificare a resurselor companiei (ERP), managementul lanţului ofertei, business intelligence, project management, proiectarea E-Afacerilor, metode şi tehnici de simulare, modelare economică şi calcul neuronal, dinamică economică, metode speciale din cercetări operaţionale.
Deoarece ne dorim să fim cât mai aproape de realităţile de pe piaţa muncii, cursurile şi seminariile ţinute de cadrele didactice specializate din cadrul Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică vor fi completate de prezentări de cazuri şi experienţe de către invitaţi din mediul de afaceri şi de efectuarea de practică în cadrul unor companii. Astfel, în cadrul cursurilor de Cibernetica întreprinderii şi Logistica afacerii, conducători ai unor companii precum Microsoft, Novensys, Total Softetc., vor prezenta diferite cazuri şi soluţii informatice privind Business Intelligence, Managementul relaţiei cu clienţii (CRM), Project Management, Sharepoint, ERP şi WMS.
Masteratul este organizat de-a lungul a patru semestre şi se finalizează cu susţinerea unei lucrări de dizertaţie în cadrul căreia vor fi aprofundate în special aspecte ale proiectării şi conducerii organizaţiilor, firmelor sau afacerilor, optimizări ale proceselor lor de afaceri sau vor fi efectuate analize şi previziuni bazate pe modelarea micro şi macroeconomică.
Coordonarea programului este asigurată de către Prof. Dr. Virginia Mărăcine, iar corpul profesoral este compus din cadre didactice cu experienţă din cadrul Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică.

Date de contact:

 

Programul de Master – Managementul Informatizat al Proiectelor (MIP)

Organizarea acestui curs s-a impus ca urmare a stadiului actual de restructurare economică în care iniţierea, derularea şi conducerea unor proiecte economice complexe, la nivel microeconomic, sectorial şi regional s-a generalizat. Amploarea şi interdisciplinaritatea cunoştinţelor reclamate de managementul acestor proiecte impun o pregătire instituţionalizată în domeniul managementului proiectelor. Experienţa internaţională demonstrează că specializarea în managementul proiectelor reprezintă un segment important al pregătirii academice.

Organizarea cursului în cadrul ASE Bucureşti, Facultatea CSIE a plecat de la premisa că profilul economic asigură o bază solidă pentru pregătirea în domeniul managementului proiectelor, prin posibilitatea de integrare a cunoştinţelor şi de impunere a criteriilor de raţionalitate în gestionarea resurselor, oferind totodată o largă deschidere spre reconversia profesională a forţei de muncă de înaltă calificare,  provenind din diverse domenii economico-sociale. Totodată, practica actuală demonstrează că managementul proiectelor complexe reclamă utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informatice, pentru asigurarea unei gestionări eficiente a resurselor, comunicării la distanţă între participanţii la proiect şi pentru adaptări continue la dinamica derulării proiectelor.

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, prin experienţa acumulată în cadrul proiectelor naţionale şi internaţionale conduse de către cadre didactice, prin competenţele din domeniul economic şi al tehnologiei informaţiei de care dispune, poate asigura o pregătire de profunzime a specialiştilor în managementul informatizat al proiectelor. Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică se află în permanent contact cu universităţi şi institute europene specializate în pregătirea managerilor de proiecte. În cadrul acestei colaborări internaţionale, cadrele didactice ale facultăţii CSIE au participat la cursuri internaţionale de management al proiectelor, au efectuat vizite de documentare la universităţi şi institute europene de profil, studiind curriculum-uri universitare în acest domeniu, literatură de specialitate, cursuri şi alte materiale didactice.

Cursul se adresează specialiştilor care lucrează în echipe de proiect sau conduc proiecte în domenii în care activitatea este organizată ca proiecte şi are o puternică orientare practică, un înalt nivel academic, asigurând o permanentă interactivitate a procesului de instruire.

Date de contact:

 

Programul de masterat Baze de Date – Suport pentru Afaceri

Programul de studii universitare de masterat Baze de Date – Suport pentru Afaceri a fost înfiinţat în anul 2004, avându-l drept director pe domnul profesor doctor Ion Lungu. În perioada 2006-2010 a funcţionat şi varianta online a programului de masterat.
Scopul programului de studii universitare de masterat Baze de Date – Suport pentru Afaceri constă în formarea şi perfecţionarea de specialişti cu o calificare ridicată şi adecvată pentru activităţile informatice specifice pentru lucrul cu baze de date din domeniul economic.
Obiectivele programului de masterat vizează:

 • dobândirea de cunoştinţe avansate de informatică economică şi abilităţi analitice, de comunicare şi de lucru în echipă, compatibile cu cele transmise în universităţile europene;
 • dezvoltarea abilităţii de a lucra într-un mediu de muncă internaţional şi multicultural, în structuri decizionale de nivel mediu şi superior;
 • implicarea în programe de cercetare ştiinţifică şi participarea la sesiuni de comunicări şi simpozioane, în vederea completării, sistematizării şi aplicării cunoştinţelor dobândite;
 • prezentarea unor studii de caz şi a unor aplicaţii cu baze de date aplicate în practică pentru suport al afacerii;
 • dezvoltarea unor relaţii eficiente de parteneriat cu companii naţionale şi internaţionale prin discuţii şi schimb de idei cu specialişti în informatică şi în economie invitaţi la modulele de curs;
 • oferirea unor oportunităţi de lucru practic cu diferite produse software care implementează cele mai noi tehnologii informatice, în scopul automatizării afacerii.

Programul de masterat Baze de Date – Suport pentru Afaceri este acreditat ARACIS-2007 şi este similar programelor de studii din învăţământul superior european, iar structura planurilor sale de învăţământ este compatibilă cu cea a planurilor de învăţământ din universităţi ale Uniunii Europene.
Competenţe dobândite de absolvenţi:

 • utilizarea metodelor şi tehnicilor de analiză, proiectare şi implementare a bazelor de date avansate, precum şi organizarea şi prelucrarea volumelor mari de date;
 • administrarea bazelor de date şi integrarea tehnologiilor informatice în aplicaţiile cu baze de date;
 • dezvoltarea sistemelor informatice pentru management având ca suport bazele de date avansate;
 • fundamentarea deciziilor în contextul economiei actuale având ca suport bazele de date.
 • dezvoltarea de proiecte de cercetare complexe prin utilizarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul sistemelor informatice având ca suport bazele de date.

Calificările profesionale obţinute: analist, programator, proiectant de sisteme informatice, consultant în informatică, administrator de baze de date.
Cursurile se desfăşoară în cadrul Centrului de Excelenţă Oracle ASE Bucureşti. Profesorii şi specialiştii invitaţi au o experienţă deosebită în activităţile didactice şi de cercetare.
Se asigură pregătirea teoretică şi practică a masteranzilor în domenii cheie ale industriei IT, precum: Depozite de date, Business Intelligence (Oracle, IBM, SAS), Data mining, Tehnologii OLAP, Securitatea şi administrarea bazelor de date, Tehnologii Web, Java, Sisteme de baze de date, Baze de date spaţiale, Baze de date multimedia, Integrarea sistemelor informatice (E-Business Suite, SAP), Tehnologii de transformare şi integrare a datelor, Societatea informaţională.
Masteranzii beneficiază de o serie de cursuri Oracle online, gratuite în domeniul principalelor tehnologii de baze de date, care conduc către posibilitatea obţinerii de certificări şi examinări Oracle cu reduceri de 40%.
Colaborarea cu Oracle şi reţeaua sa de parteneri, precum şi implicarea în proiecte internaţionale, conduc la participarea masteranzilor la programe de internship remunerate, angajarea în proiecte şi facilitarea accesului la joburi în domeniul bazelor de date.

Date de contact:

 • Coordonator program: Prof.univ.dr. Ion LUNGU
 • Website: http://bdsa.ase.ro
 • E-mail: ion.lungu@ie.ase.ro

 

Programul de Master – E-Business

Programul e-Business are ca obiectiv furnizarea unui pachet educațional complet destinat absolvenților din domeniul informaticii economice, ciberneticii și al științei calculatoarelor. Domeniul disciplinar este cel al dezvoltării aplicatiilor si arhitecturilor complexe de întreprindere și a soluțiilor de e-Business. Abordarea curentă a masterului este strâns corelată cu nevoile actuale ale pieței muncii, programul asumandu-și perfecționarea profesională necesară absolvenților de licență pentru a se integra în proiecte complexe din domeniul IT.

Obiectivele generale sunt atinse printr-o abordare pe niveluri definită astfel încât studentul să poată asimila atât cunoștințele practice cât și cunoștințele teoretice necesare construirii aplicațiilor moderne. Programul își propune pregătirea competențelor necesare specialiștilor calificați pentru dezvoltarea de aplicații de întreprindere, insistănd asupra întregului ciclu de viață al aplicațiilor software și a instrumentelor specifice domeniului.

Demonstrațiile practice vor fi elaborate folosind tehnologii și instrumente de dezvoltare deschise, cum ar fi tehnologiile Java/J2EE, urmărind în permanență cele mai novative arhitecturi – cum ar fi SOA sau cloud-computing. Demonstrațiile se vor axa pe partea de proiectare, dezvoltare și testare a aplicațiilor de întreprindere și de e-Business.

Masterul propune o abordare incrementală, în prima parte fiind fixate cunoștințele fundamentale necesare înțelegerii conceptelor de bază aferente aplicațiilor de e-business și de întreprindere. Programul beneficiază de sprijinul unor specialiști cu experiență relevantă în proiecte derulate de companii precum IBM, Webmedia, Qualitance sau Axway.

Date de contact:

 • Director: Prof. Dr. Razvan ZOTA
 • Secretari științifici: Lect. Dr. Radu CONSTANTINESCU, Dr. Andrei TOMA
 • Adresă Web: http://www.ebusiness.ase.ro

 

Programul de Master – Securitatea Informatica (ISM)

IT&C Security Master Securitatea Informatica este un program de master tehnic din domeniul științei calculatoarelor destinat absolvenților de licenţă din domeniul IT&C. Programul a fost început în 2005 şi din 2010, cursurile şi laboratoarele se desfășoară în limba engleză. Securitatea Informatică a fost certificată de către ARACIS în anul 2008 şi are 4 semestre, 120 de puncte de credit. Misiunea programului este de a face schimb de cunoştinţe teoretice şi practice din domeniul securităţii IT&C, printre dezvoltatori, administratori de sisteme, manageri de proiect şi utilizatorii de dispozitive electronice. Unul dintre cele mai importante obiective este de a obţine performanţe în interiorul cadrului I18N. Principalul obiectiv al “internaționalizării I18N” pentru ISM este de a pregăti studenți cu competențe recunoscute la nivel mondial şi de a oferi elevilor si profesorilor de mobilitate. Curriculum-ul este orientat către:

 • Criptografie
 • Programare avansată
 • Code security
 • Networking & Internet-Cloud
 • Mobile Computing
 • Smartcards
 • Embedded Systems
 • Audit al securității.

Colectivul didactic este format din profesori de la universităţi recunoscute în România, cum ar fi: Academia Tehnică Militară din Bucureşti, Universitatea Politehnica din București, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara.

“Manualul de securitate informatică Editia a 2″, 663 pagini, Bucureşti 2009, ISBN 9789735948405 de Ion IVAN şi Cristian TOMA – este sinteza de subiecte programului de master.

Date de contact:

 

Programul de Master – Sisteme Informatice pentru Managementul Proceselor si Resurselor Economice (SIMPRE)

Acest program de master este specializat în Sisteme Informaționale destinate proceselor economice. El răspunde necesităţilor curente pentru formarea de specialişti capabili să folosească tehnici informatice pentru conducerea proceselor economice.

Pentru atingerea obiectivului dorit, se utilizează o abordare graduală şi echilibrată ce combină într-un mod armonios teoria și practica. Astfel, curriculla este concepută pentru a asigura o bază teoretică utilizată pentru a rezolva o varietate de probleme practice. Proporţional, trei sferturi din cursuri sunt din domeniul Informaticii şi restul au o orientare economică şi socială.

Avantajele acestui program de master sunt:

 • Ofera un nivel ridicat de cunoştinţe internaţionale
 • Evidențiază aspectele practice pe baza unei teorii solide
 • Tehnologie de ultima ora. Programul pune la dispoziție un laborator ERP (Enterprise Resource Planning) construit cu finanţare privată, precum şi licenţe SAP și NAVISION.
 • Implicarea profesioniștilor
 • Materiale didactice de înaltă calitate
 • cunostinte de limba engleza profesională

Subiectele sunt alese astfel încât acestea converg spre îndeplinirea obiectivului de a pregăti oameni capabili de a conduce sau cel puţin de a se implica în procese informatice economice.

Cursuri incluse in curricula abordează:

 • Sisteme informatice integrate la nivel de companie
 • Business Intelligence
 • Cunoştinţe de management
 • Baze de date ca suport pentru sistemele ERP
 • Limbaje de programare specifice ERP – ABAP.
 • Analiză multidimensională a datelor. Hyper-cubes.
 • Managementul cunoștințelor în companii virtuale
 • Realizarea sistemelor informaţionale multidimensionale
 • ERP financiare, logistică şi managementul corporativ financiar
 • Administrare informatică a activităţilor financiare

Acest program de masterat în AES, se adreseaza celor care doresc să înveţe cele mai moderne tehnologii pe care european şi mondial în domeniul informaticii mondial se bazează. Cursul este aliniat cu standardele europene si are durata de 3 semestre.

Date de contact:

Analiza Afacerilor si Controlul Performantei Intreprinderilor

Analiza afacerilor (business analysis) cuprinde o varietate de cunoştinţe privind metode analitice, statistice, computaţionale, dar şi de modelare, data mining şi de previziune privind evenimentele curente şi istorice pentru a face previziuni referitoare la evenimente din viitor ce vor afecta afacerile unei organizaţii economice.

În afaceri, metode şi modele specifice exploatează tipare ce apar în analiza datelor istorice şi de tranzacţionare, pentru a identifica riscurile şi oportunităţile afacerilor previzionate. Modelele de afaceri studiază relaţiile de dependenţă dintre factorii care determină afacerile respective, pentru a permite evaluarea riscurilor sau potenţialului asociat unui anumit set de condiţii, în vederea orientării procesului de rezolvare a problemelor şi a celui decizional spre performanţe cât mai înalte.

Analiza afacerii se utilizează în domeniul managerial, financiar, în serviciile bancare, asigurări, telecomunicaţii, vânzări, turism, sănătate şi, de fapt, în orice domenii în care se desfăşoară procese de afaceri.

Tipurile de profesii disponibile absolvenţilor acestui program de masterat includ, printre altele: Analist de afaceri pentru companii de top; Analist de afaceri în IT; Analist Bancar şi Financiar; Analist al Pieţelor Financiare; Analist de Marketing; Expert Analist în elaborarea Modelelor de Afaceri ; Analist al Strategiei de Afaceri; Analist de date pentru afaceri; Consultant de Afaceri şi Management etc.

Ce voi face ca analist de afaceri ?

Dat fiind faptul că sfera de cuprindere a analizei afacerilor este deosebit de vastă, există deja o tendinţă de specializare a analiştilor într-una dintre următoarele trei tipuri de activităţi principale, ce formează obiectul analizei de afaceri; rolul cel mai important al analiştilor de afaceri este de a identifica nevoile şi de a furniza soluţii pentru probleme de afaceri, având unul dintre următoarele roluri:

Analist de afaceri al companiei: este cel mai frecvent întâlnit rol, asumat de un analist cu pregătire generală care consideră afacerile companiilor şi întreprinderilor drept procese care se desfăşoară în vederea creşterii profitabilităţii acestora, prin utilizarea eficientă a fiecărui tip de resursă disponibilă.

Strategist de afaceri: Companiile trebuie să se concentreze asupra problemelor de strategie în mod mai mult sau mai puţin continuu în mediul de afaceri modern. Analiştii de afaceri, ca o soluţie pentru această nevoie, au aptitudinile necesare pentru a analiza profilul strategic al organizaţiei şi al mediului în care îşi desfăşoară activitatea, sfătuind conducerea cu privire la politici potrivite dar şi la efectele deciziilor legate de politica firmei.

Arhitect de întreprindere: Companiile pot avea nevoie să recurgă la schimbări pentru a rezolva problemele identificate de analiştii strategici, menţionaţi mai sus. Analiştii de afaceri contribuie la acest proces prin analizarea obiectivelor, proceselor şi resurselor, dar şi prin sugerarea unor modalităţi prin care se pot realiza reproiectări (Business Process Reengineering) sau îmbunătăţiri (Business Process Improvement). Trei elemente sunt esenţiale acestui aspect al analizei de afaceri: reproiectarea proceselor esenţiale de afaceri; aplicarea tehnologiilor ce permit susţinerea unor noi procese esenţiale; şi managementul schimbărilor la nivel organizaţional.

Analist de sisteme IT: Există o nevoie pentru a alinia Dezvoltarea IT cu sistemele aflate în derulare în cadrul companiilor. O problemă importantă în afaceri este reprezentată de modalitatea de a rentabiliza investiţiile în IT, care sunt de regulă extrem de costisitoare şi de importantă critică. Departamentele IT, fiind conştiente de această problemă, folosesc analişti de afaceri pentru a înţelege mai bine şi pentru a defini cerinţele pentru sistemele lor de IT.

Date de contact: