În această secţiune sunt prezentate toate cursurile oferite de către membrii Departamentului de Informatica şi Cibernetică Economică de la Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică şi la alte facultăţi din cadrul Academiei de Studii Economice.

Cursuri de Informatică şi Cibernetică Economică în programul de licență din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

 

Bazele tehnologiei informației

Cursul este axat pe dobândirea de cunoştinţe referitoare la principalele aspecte ale componentelor sistemelor informatice şi funcţiile acestora şi, de asemenea, pe dobândirea de competenţe legate de utilizarea calculatorului în medii distribuite. Cursul include aspecte privind: teoria transmiterii de informaţii, principiile numerice şi logică în tehnica de calcul, arhitectura sistemelor de calcul , microprocesoare, memorie, dispozitive auxiliare, reţele de calculatoare, servicii de Internet şi sisteme.

Web: http://sisteme.ase.ro

 

Bazele programării calculatoarelor

Obiectivul principal al cursului este ca studenţii să înveţe următoarele elemente: noţiuni de bază în programare, metode de analiză a problemelor pentru rezolvarea pe calculator, logica de dezvoltare de algoritmi structuraţi şi modulari, dezvoltarea de programe în limbajul C. Obiectivul specific este dezvoltarea de competenţe legate de bazele programării pe calculator. Subiecte incluse: structura şi funcţiile calculatorului; organizarea internă a datelor; algoritmi; reprezentări logice structurate; caracteristicile generale ale limbajului de programare C; tipurile de date statice; operaţiuni de intrare / ieşire; structurile de control folosind limbajul de programare C.

Web: http://programare.ase.ro

 

Sisteme de operare

Accentul este pus pe filozofia şi arhitectura a sistemelor de operare, cu exemple practice în ambele medii Windows şi UNIX. Studenţii vor învăţa principiile sistemelor de operare moderne, cu accent pe: evoluţie, componente, rol, funcţii, instalare şi configurare. Studenţii vor învăţa, de asemenea, cum să folosească sistemul de script la nivel de limbaje de programare, cum ar fi Shell, pentru a automatiza sarcinile repetitive de administrare a sistemului.

Web: http://sisteme.ase.ro

 

Birotica profesională

Cursul se concentrează pe cele mai bune practici cu privire la utilizarea aplicaţiilor Office, cum ar fi procesoare de text, calcul tabelar, prezentări. De asemenea, studenţii sunt învăţaţi cum să proiecteze bazele de date, cum să creeze site-uri Web, cum să lucreze cu formulare bazate pe XML şi automatizarea activităţii de birou folosind VBA.

Web: http://biroticaprofesionala.ase.ro

 

Algoritmi în programare

Obiectivul principal al cursului este de a preda studenţilor următoarele teme: tipuri de date dinamice, alocarea dinamică a memoriei (alocarea dinamică a vectorilor şi matricelor), lucrul cu subprograme, cunoştinţe şi competenţe de bază despre teoria fişierelor (metode de organizare, tipul de acces, lucrul cu masive în fişiere, lucrul cu fişiere secvenţiale, relative şi indexate). Obiectivul specific este dobândirea de competenţe legate de algoritmi programare.

Web: http://www.programare.ase.ro .

 

Baze de date

Disciplina Baze de date asigură pregătirea studenţilor în domeniul proiectării bazelor de date şi al utilizării acestora în diferite domenii economico-sociale. În cadrul cursurilor şi seminariilor se studiază elemente de teoria bazelor de date, modalităţile de organizare a datelor, modele de date, baze de date relaţionale, limbajul SQL şi mediul de lucru pus la dispoziţie de Oracle Database.

Web: http://bd.ase.ro

 

Construcție si depanare PC

Obiectivul principal al acestui curs este de a familiariza studenţii cu componentele PC (placă de bază, microprocesor, memorie, mijloace de stocare externă, plăci de extensie, porturi de comunicare etc.) şi de instrui studenţii în asamblarea / dezasamblarea componentelor PC, upgrade, configurarea, instalarea şi repararea componentelor din PC.

 

Programarea calculatoarelor

Obiectivul principal al cursului este de a preda elevilor următoarele concepte: grafuri (definiţii, reprezentare, traversare, conectivitate, rute într-un grafic, grafuri sub formă de arbori); structuri dinamice de date (liste simple, liste duble, liste circulare, arbori binari, arbori de căutare, arbori structuraţi); programare orientată obiect (modelul de date orientat obiect, clase, obiecte (instanţe), atribute, metode, parte privată şi partea publică a clasei, încapsulare, moştenire, polimorfism, constructori, destructori, metode virtuale, clase abstracte). Obiectivul specific este atingerea de competenţe avansate legate de programare

Web: http://www.programare.ase.ro

 

SGBD Oracle

Disciplina are ca obiectiv însuşirea de către studenţi a unor noţiuni fundamentale legate de Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date – SGBD, sistemele relaţionale, sistemul Oracle, modul de lucru cu limbajul PL/SQL, limbajul SQL avansat, interfeţele Forms si Reports din Oracle. Noţiunile teoretice studiate sunt puse în practică prin realizarea de către studenţi a unor aplicaţii cu baze de date utilizând mediul Oracle Database şi Oracle Developer Suite.

Web: http://bd.ase.ro

 

Tehnologii Web

Cursul îşi propune să dezvolte competenţe legate de utilizarea protocoalelor şi serviciilor Internet şi, de asemenea, cunoştinţe legate de proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii şi site-uri Web. Structura cursul include tehnologii atât pentru zona client, cât şi pentru zona server (XHTML, CSS, Java Script, XML, PHP, MySQL, Ajax). Cursul este axat numai pe aspecte practice.

Web: http://sisteme.ase.ro

 

Sisteme informaţionale economice

Acest curs îşi propune să răspundă nevoilor legate de necesitatea de a produce informaţii, rolul său în cadrul organizaţiilor economice şi, de asemenea, oferă soluţii de analiză pentru informaţiile care oferă suport deciziilor economice. Obiectivul specific este dobândirea de competenţe legate de sistemele de informaţionale economice. Subiectele includ: sistemele economice; informaţii economice; ciclul de viaţă al informaţiei economice şi estimări cantitative; tipuri de sisteme informatice; fundamentarea deciziilor economice; gestionarea fluxului de informaţii; sistemelor de securitate a informaţiilor; platforme software pentru gestionarea documentelor electronice

Web: http://www.programare.ase.ro

 

Programare orientată obiect

Acest curs îşi propune să familiarizeze studenţii cu noile tendinţe din zona de programare. Sunt prezentate fundamentele programării orientate obiect: tipuri abstracte de date, încapsulare, moştenire, polimorfism, clase template, STL şi tehnici de programare. Toate subiectele sunt ilustrate în limbajul C++.

Web: http://www.poo.ase.ro , http://www.acs.ase.ro

 

Structuri de date

Acest curs prezintă tipurile de date, definiţiile structurilor de date, structuri de date orientate obiect exemplificate în C++, modele de structuri de date, variabile pointer, structuri de masine, înregistrări şi fişiere, stive şi cozi, arbori (AVL, B, binari de căutare), structuri de date dinamice, compactarea datelor, punerea în aplicare a structurilor de date, agregări etc. Pentru fiecare structură de date sunt prezentate proprietăţile şi operaţiunile.

Web: http://www.acs.ase.ro

 

Multimedia

Principalele obiective ale cursului sunt cunoaşterea facilităţilor multimedia ale sistemelor informatice şi tehnici de dezvoltare a aplicaţiilor multimedia cu ajutorul pachetelor de software multimedia dedicate.

 

Programarea aplicaţiilor Windows

Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu conceptele de programare pe platforma Windows. Pentru a realiza acest lucru, sunt folosite clasele din Microsoft .NET. Framework şi limbajul C# de programare, împreună cu programarea vizuală. Exemplele acoperă aplicaţii economice.

Web: http://www.poo.ase.ro , http://www.acs.ase.ro

 

Pachete software

Disciplina îşi propune prin tematica sa prezentarea noţiunilor de bază privind pachetele software aplicative precum şi produse software performante, în scopul utilizării lor în rezolvarea problemelor din domeniul economic. Sunt prezentate şi aspecte legate de realizarea pachetelor software. Pentru aplicaţiile practice se utilizează pachete software pentru prelucrarea datelor economice, analize statistice, optimizări şi asistarea deciziilor economice (punând accent pe pachetul integrat SAS) în scopul analizei activităţii unei organizatii şi a eventualelor posibilităţi de extindere a acesteia.

Web: http://bd.ase.ro

 

Reţele de calculatoare

Scopul este de a sprijini studenţii pentru obţinerea de cunoştinţe referitoare la principalele probleme ale mediilor distribuite şi, de asemenea, pentru realizarea competenţelor legate de utilizarea serviciilor de reţea şi Internet. Cursul dezvoltă abilităţile necesare pentru administrarea reţelei, cât şi de programare în reţea. Cursul cuprinde o prezentare extinsă a modelelor ISO / OSI şi TCP / IP, prezentarea serviciilor relevante, interfeţelor şi protocoalelor pe fiecare nivel conceptual.

Web: http://sisteme.ase.ro

 

Inteligenţă  Artificială

Obiectivul disciplinei îl reprezintă însuşirea de către studenţi a cadrului conceptual al inteligenţei artificiale şi a fundamentelor metodologice ale proiectării şi implementării sistemelor multi-agent.

Conţinutul tematic al disciplinei este:

 • Inteligenta artificiala si managementul cunostintelor
 • Conceptul de agenţi inteligenţi şi de sisteme multi-agent
 • Rezolvarea distribuită a problemelor. Algoritmi pentru agenţi
 • Cunoaştere şi raţionament;
 • Metode formale în inteligenţa artificială. Reprezentări logice şi raţionament. Metode formale distribuite.
 • Reguli de producţie şi obiecte structurate; Grafuri de cunoştinţe; Ontologii
 • Achzitionarea cunostintelor. Metode de invatare automata (arbori si reguli de clasificare, clasificatori Bayesieni si retele bayesiene, algoritmi de clusterizare, calcul neuronal)
 • Metodologii de realizare a sistemelor multi-agent

 

Seminar ştiinţific de MANAGEMENTUL PROIECTELOR INFORMATICE

Cunoaşterea de către studenţi a metodologiilor de managementul proiectelor informatice. Sunt prezentate procesele, tehnicile si componentele metodologiilor de managementul proiectelor şi setul de baza de documente utilizate in proiect.

 1. Proiecte informatice: tipologie, caracteristici. Abordări agile în managementul proiectelor informatice
 2. Metodologii de managementul proiectelor IT: componente, tehnici, procese
 3. Managementul timpului si costurilor proiectelor informatice; instrumente software pentru planificarea şi controlul proiectelor
 4. Managementul riscurilor şi calitătii în proiectele informatice
 5. Managementul portofoliilor de proiecte informatice

 

Analiza Datelor

Analiza datelor este una dintre disciplinele fundamentale ca importanţă pentru formarea specialiştilor din domeniul economiei cantitative, al analizei şi predicţiei economico-financiare.

Ea face parte din categoria disciplinelor care asigură o îmbinare interdisciplinară a cunoştiinţelor studenţiolor din învăţământul superior economic, conţinutul acesteia aflându-se la intersecţia unor domenii cum ar fi: teoria şi practica economico-financiară , matematica, teoria probabilităţilor şi statistica, informatica. Modalitatea de abordare în predarea acestei discipline este de natură cantitativă, tenta predominantă a prezentării fiind de natură aplicativă şi având ca instrument principal calculatorul electronic.
Baza aplicaţiilor va fi reprezentată de cele mai noi şi moderne implementări software ale diferitelor tehnici da analiza a datelor (STATISTICA, SYSTAT, S-PLUS, EVIEWS, MATHEMATICA)

 

Cercetari Operaționale 1

Cursul de Cercetări Operaţionale I îşi propune să iniţieze studenţii în:

 • modelarea proceselor de afaceri utilizând tehnici economico-matematice şi algoritmi de rezolvare (Programarea liniară; Unele probleme de Teoria grafurilor; Coordonarea proiectelor complexe);
 • asimilarea cunoştinţelor necesare fundamentării deciziilor de conducere optimală a sistemelor economice;
 • formarea şi utilizarea unui limbaj şi unui raţionament corect şi bine justificat;
 • operarea pachetelor software dedicate problemelor de optimizare prezentate.

 

Cercetari Operaționale 2

Disciplina Cercetări Operaţionale II adresată studenţilor din anul 2 al Facultaţii CSIE consolidează şi extinde cunoştinţele privind utilizarea tehnicilor cantitative în studiul proceselor economice. Ea îşi propune să integreze modelele şi tehnicile de optimizare în analiza şi conducerea sistemelor economice stimulând creativitatea studenţilor prin elaborarea de studii de caz şi utilizarea pachetelor de programe disponibile în rezolvarea unor probleme economice concrete. Tematica abordată include:

 • Probleme de optimizare în reţele de transport şi comunicaţii;
 • Modelarea economico-matematică cu variabile întregi;
 • Probleme de stabilire a traseelor (Vehicle Routing, Comis voiajor) ;
 • Introducere în programarea neliniară – condiţiile de optimalitate Kuhn-Tucker.

 

Economia Informaţiei

 • Iniţierea studenţilor în modelarea economico-matematică în condiţii de risc şi incertitudine la nivel microeconomic;
 • Analiza comportamentului agentilor economici: principal si agent;
 • Abordarea economico-matematica a alegerii optimale a agenţilor  în condiţii de informaţie incompletă;
Continut:
 • Cap 1. Comportamentul agenţilor economici în condiţii de risc şi incertitudine. Noţiunea de risc şi dimensionarea aversiunii la risc. Criteriul de maxim. Aversiunea la risc pentru mai multe bunuri.
 • Cap 2.  Tipuri de probleme cu informaţie asimetrică. Elaborarea  contractelor economice in condiţii de hazard moral. Elaborarea  contractelor economice in condiţii de selecţie adversă. Elaborarea  contractelor economice in condiţii de semnalare.
 • Cap 3.  Contracte în condiţii de informaţie simetrică. Mecanismul optim de plaţi in cazul contractelor economice. Nivelul optim de efort in cazul contractelor economice.
 • Cap 4.  Selecţie adversă (autoselecţie). Prezentare generală. Aplicaţii ale modelului de selecţie adversă. Analiza restricţiilor incitative. Rezolvarea modelului. Extensii ale modelului şi exemple. Aplicaţie pe piaţa asigurărilor.
 • Cap 5.   Contracte economice in condiţii de hazard  moral.  Modelul de bază. Informaţie şi pierderea de rangul II. Exemple şi aplicaţii  pe piaţa asigurărilor şi în domeniul financiar-bancar.
 • Cap 6.  Modele de semnalare. Piaţa maşinilor de ocazie (Modelul lui Akerlof). Semnale  costisitoare şi semnale graduale (Modelul lui Spence şi  Crawford-Sobel). Aplicaţie pe piaţa forţei de muncă.

 

Logistica Afacerilor

Logistica Afacerilor este disciplina care îi introduce pe studenţii Masteratului de Cibernetică şi Economie Cantitativă în analiza şi gestiunea factorilor ce influenţează deplasarea şi stocarea bunurilor şi a informaţiilor asociate de la începutul până la finalul unui lanţ al ofertei. Metodologia de analiză include metode euristice şi algoritmice însoţite de pachetele software dedicate rezolvării unor probleme de optimizare a fluxurilor şi stocurilor de materiale şi informaţii.
Cursul stimulează creativitatea studenţilor în elaborarea de analize bazate pe modelarea proceselor economice complexe cu scopul fundamentării şi adoptării deciziilor în sistemele logistice.

 

Economia si Gestiunea Riscurilor

Cursul se adresează studenţilor anului 3 – ciclul de Licenţă, specializarea Cibernetică Economică. Obiectivele urmărite prin acest curs sunt:

 1. Identificarea surselor de incertitudine în activitatea organizaţiilor economice;
 2. Fixarea cunoştinţelor referitoare la modalităţile de evaluare şi operare cu diferitele tipuri de risc (al afacerii, financiar, al domeniului de activitate, al capitalului uman);
 3. Simularea de scenarii variate de dezvoltare a afacerilor în condiţiile prezenţei riscurilor specifice pieţelor concurenţiale dar şi colaborative;
 4. Proiectarea modelelor specifice de evaluare a riscului şi identificarea noilor paradigme în gestiunea riscului: Cyber Riscul, Riscul politic, Riscul mediului, etc.
 5. Dezvoltarea la studenţi a unei atitudini dinamice în gestionarea proceselor economice şi a riscurilor aferente acestora, precum şi a abilităţilor necesare identificării în timp real a soluţiilor de diminuare a riscurilor.

 

Capitole Speciale de Cercetari Operationale

Capitole Speciale de Cercetări Operaţionale este un curs adresat studenţilor programului de Masterat Cibernetică şi Economie Cantitativă. Conţinutul lui completează setul de probleme de optimizare generate de activitatea sistemelor economice, probleme abordate prin tehnici bazate pe modelare şi soluţionare cantitativă. Cursul dezvoltă depinderea cursanţilor de a utiliza în analiza proceselor economice, a modelării matematice şi a tehniciilor de optimizare adecvate. Tematica abordată include:

 1. Modelarea proceselor multiobiectiv prin programarea scop;
 2. Metode de descompunere în modelarea şi analiza sistemelor de dimensiuni mari;
 3. Metode numerice utilizate în optimizarea neliniară;
 4. Unele probleme grele de optimizare combinatorială (Probleme de ordonanţare, Problema poştaşului chinez, Echilibrarea liniilor de asamblare).

 

Bazele Ciberneticii Economice

Disciplină fundamentală în pregătirea cibernetică a absolvenţilor facultăţii noastre, ea prezintă în mod sistematic evoluţia conceptelor şi metodelor cibernetice, principalele sisteme cibernetice din economie şi modalităţile de studiu ale sistemului adaptiv complex, considerat ca fiind obiectul de studiu al ciberneticii. Sunt astfel introduse proprietăţi cum sunt: conectivitatea şi interdependenţa, co-evoluţia, disipaţia şi funcţionarea departe de echilibru. Sunt introduse apoi principalele tipuri de mecanisme feedback şi modul în care ele se regăsesc în diferite sisteme economice. În final, se explică sensul emergenţei şi auto-organizării ca procese de bază ale evoluţiei sistemelor cibernetice din economie. Exemplele date sunt din domeniul sistemelor micro şi macroeconomice cum ar fi: întreprinderea, sistemul financiar, banca comercială sau economia naţională.
Continut:

 • Introducere: Apariţia şi dezvoltarea ciberneticii;
 • Capitolul 1: Definirea ciberneticii ca ştiinţă, Obiectul şi metodele ciberneticii economice;
 • Capitolul 2: Sistemele adaptive complexe;
 • Capitolul 3: Conectivitatea şi interdependenţa sistemelor adaptive complexe;
 • Capitolul 4: Co-evoluţie, Disipaţie şi funcţionarea departe de echilibru a sistemelor adaptive complexe;
 • Capitolul 5: Procese feedback fundamentale în sistemele adaptive complexe;
 • Capitolul 6: Auto-organizare şi emergenţă în sistemele adaptive complexe;
 • Capitolul 7: Exemple de sisteme adaptive complexe în economie

 

Cibernetica Sistemelor Economice

Disciplina prezintă, în continuarea Bazelor Ciberneticii Economice, dezvoltări şi concretizări ale proprietătilor obiectului de studiu al ciberneticii actuale, sistemul adaptiv complex (CAS), pentru diferite tipuri de sisteme economice. Se încearcă să se răspundă în mod argumentat la o serie de întrebări cum sunt: Ce este un CAS? Cum apare el în economie? Ce metode pot fi utilizate pentru a studia un CAS? Ce implicaţii are CAS asupra ciberneticii şi aplicaţiilor acesteia în economie? Care sunt avantajele şi dezavantajele utilizării paradigmei CAS şi metodelor legate de aceasta pentru cunoaştere în general, şi cunoaşterea economică în particular? În partea a doua a cursului se introduc cele două modalităţi complementare de modelare a CAS, şi anume modelarea bazată pe ecuaţii şi modelarea bazată pe agenţi, aplicate în cazul diferitelor sisteme economice.
Cuprins: Introducere: Sistemul adaptiv complex în economie; Capitolul 1: Întreprinderea ca sistem adaptiv complex; Capitolul 2: Piaţa financiară ca sistem adaptiv complex; Capitolul 3: Banca comercială ca sistem adaptive complex; Capitolul 4: Economia naţională ca sistem adaptiv complex; Capitolul 5: Modelarea CAS din economie – Modele bazate pe ecuaţii; Capitolul 6: Modelarea CAS din economie – Modele bazate pe agenţi

 

Cibernetica Intreprinderii

Întreprinderea reprezintă cel mai dinamic sistem economic, ea evoluând conform unei anumite traiectorii, denumită ciclul de viaţă, din momentul apariţiei şi până când dispare prin faliment sau prin autodizolvare, fuziune, divizare, transformare sau prin alte modalităţi. În cursul ciclului său de viaţă, o întreprindere trece prin diferite forme care, de regulă, sunt mai performante decât cele precedente, iar toate întreprinderile în ansamblul lor, devin mai performante pe măsură ce o economie se dezvoltă. Această dinamică ce are loc la nivelul tuturor economiilor naţionale are efecte importante asupra întregii societăţi, a tehnologiei, a populaţiei şi a sistemului social în general. De aceea, cunoaşterea legităţilor de evoluţie care stau la baza întreprinderilor este foarte importantă pentru toate celelalte sisteme economice, tehnologice şi sociale. Cibernetica întreprinderii oferă metode şi modele dintre cele mai performante pentru a putea explica procesele şi fenomenele care influenţează sau sunt sunt prezente la nivel de întreprindere.
Cuprins: Capitolul 1: Întreprinderea ca sistem adaptiv complex; Capitolul 2: Întreprinderea total integrată; Capitolul 3: Întreprinderea extinsă; Capitolul 4: Întreprinderea adaptivă (agilă); Capitolul 5: Întreprinderea inteligentă; Capitolul 6: Întreprinderea virtuală; Capitolul 7: Utilizarea sistemelor multiagent în întrprinderi

 

Cibernetica Economiei Nationale

La nivelul economiei naţionale se concentrează rezultatele funcţionării unei multitudini de mecanisme de reglare şi autoreglare existente în întreprinderi, bănci, industrii sau pieţe. Modul în care aceste mecanisme cooperează şi coordonează principalele fluxuri de produse şi servicii, respectiv fluxuri financiare, efectele diferitelor mecanisme de reglare economice asupra transformării succesive a fluxurilor respective în activităţile productive sau financiar – monetare ce au loc în economie sunt studiate în mod sistematic în cadrul acestei discipline. Cursul elimină unele dintre inadvertenţele şi deficienţele studiului economiei naţionale, oferind o viziune sistemică, dinamică şi adaptivă asupra principalelor fenomene şi procese macroeconomice. Reţeaua complexă a economiei, co-evoluţia acesteia în cadrul economiei mondiale împreună cu alte economii naţionale, caracteristicile funcţionării departe de echilibru, procesele şi mecanismele feedback ce determină reglarea şi autoreglarea economică, crizele care arată că economia poate avea comportamente haotice sau la limita haosului, adaptarea şi auto-organizarea întregii economii sau a anumitor componente ale acesteia sunt cele mai importante subiecte abordate în cadrul acestui curs.
Continut:

 • Economia naţională ca sistem adaptiv complex;
 • Ciclurile economice- manifestare a adaptabilităţii şi haosului în economie;
 • Modelarea CAS din economie – Modele bazate pe ecuaţii;
 • Modelarea CAS din economie – Modele bazate pe agenţi

 

Dinamica Economica

Dinamica Economică poate fi definită ca disciplina care studiază natura şi cauzele schimbărilor economice care se petrec în timp şi spaţiu. Impusă pe plan mondial ca o disciplină economică de sine stătătoare, ea a înregistrat progrese uriaşe, constituind astăzi unul dintre domeniile de vârf ale cercetării economice. Îmbinarea fertilă în cadrul dinamicii economice a unor teorii şi metode economice avansate, cu concepţii care provin din alte ştiinţe, cum sunt fizica, biologia, inteligenţa artificială, genetica ş.a. a dus la înregistrarea unui adevărat salt în cunoaşterea aprofundată şi utilizarea practică a mecanismelor care determină creşterea şi dezvoltarea economică, ciclurilor şi fluctuaţiilor sistemelor economice, la înţelegerea clară a interdependenţelor dintre economie şi celelalte sisteme care există în natură şi societate. Pentru a studia aceste fenomene şi procese care sunt dominante în natură şi societate, în prima parte a cursului, intitulată Dinamica Neliniară, A doua parte a cursului se introduc diferite metode şi tehnici ale geometriei fractale şi dinamicii haotice cu aplicaţii consistente în studiul sistemelor economice complexe. Cursul se adresează studenţilor din ciclul II de studii universitare (masterat), dar şi doctoranzilor şi cercetătorilor din diferite domenii ale economiei, interesaţi de studiul paradigmelor economice contemporane dintr-o perspectivă dinamică.
Continut:

 • Introducere: Dinamica economică şi ştiinţele complexităţii;
 • Capitolul 1: Sisteme dinamice din economie;
 • Capitolul 2: Modele economice dinamice;
 • Capitolul 3: Bifurcaţii şi haos;
 • Capitolul 4: Apariţia haosului în sistemele economice dinamice;
 • Capitolul 5: Rutele către haos;
 • Capitolul 6: Metode cantitative de măsurare a haosului;
 • Capitolul 7: Metode fractale de măsurare a haosului;
 • Capitolul 8: Aplicaţii ale haosului şi fractaliilor în economie.

 

Macroeconomie

Disciplină esenţială în formarea oricărui economist, Macroeconomia, care este disciplină predată în anul III, semestrul al doilea, reprezintă nivelul intermediar al disciplinei Economie din anul I. Obiectivele de bază ale disciplinei sunt acelea de a aprofunda cunoaşterea conceptelor macroeconomice de bază, a relaţiilor existente între diferite variabile macroeconomice; de a înţelege modul în care se face proiectarea, construcţia, testarea şi validarea modelelor macroeconomice; descrierea modului în care se determină, evaluează şi intercondiţionează principalele agregate macroeconomice. De asemenea se urmăreşte cunoaşterea relaţiilor macroeconomice dintre inflaţie şi şomaj, dintre cererea agregată şi oferta agregată, dintre cererea agregată şi bugetul guvernamental, dintre cererea agregată, oferta agregată şi nivelul preţurilor precum şi a influenţei relaţiilor economice internaţionale asupra echilibrului macroeconomic. Un alt obiectiv al disciplinei este acela de a înţelege modul în care se efectuează fundamentarea politicilor macroeconomice fiscale, bugetare, monetare şi mixte pe baza modelelor macroeconomice care să asigure integrarea României în Uniunea Europeană.
Continut:

 • Capitolul 1. Concepte fundamentale ale modelării macroeconomice;
 • Capitolul 2. Agregatele macroeconomice: construcţie, evaluare şi analiza interdependenţelor, corelaţiilor şi proporţiilor fundamentale;
 • Capitolul 3. Mecanismul pieţei: modele neokeynesiene de echilibru macroeconomic;
 • Capitolul 4. Influenţa sectorului extern asupra echilibrului macroeconomic;
 • Capitolul 5. Analiza macroeconomică a cererii agregate, a ofertei agregate şi a interdependenţelor dintre acestea;
 • Capitolul 6. Analiza macroeconomică a inflaţiei şi şomajului;
 • Capitolul 7. Modele ale consumului şi cererii de consum ;
 • Capitolul 8. Fluctuaţiile ciclice ale economiei;
 • Capitolul 9. Creşterea economică în contextul integrării europene;
 • Capitolul 10. Politici macroeconomice fiscale, bugetare, monetare şi mixte.

 

Macroeconomie Avansata

Cursul de Macroeconomie Avansată reprezintă continuarea logică a cursului de Macroeconomie ce a avut loc în anul III, licenţă. Obiectivele de bază ale acestei discipline sunt: prezentarea mecanismelor de reglare macroeconomică, echilibrul, staţionaritatea, şi optimalitatea unui sistem economic agregat; abordarea sistemelor economice închise şi deschise precum şi echilibrul dinamic al economiei mondiale; analiza dinamică a creşterii economice, a ciclicităţii economiei, a politicilor macroeconomice, a echilibrelor şi dezechilibrelor macroeconomice; studiul eficienţei pârghiilor macroeconomice de reglare în corelaţie cu credibilitatea strategiilor guvernamentale şi cu aşteptările populaţiei prin intermediul consistenţei temporale a deciziilor macroeconomice.
Continut:

 • Capitolul 1. Teoria clasică a creşterii economice;
 • Capitolul 2. Noua teorie a creşterii economice (modele de cercetare dezvoltare şi creştere endogenă);
 • Capitolul 3. Teoria ciclurilor economice reale (modele ale ciclurilor economice reale);
 • Capitolul 4. Noua teorie a ciclurilor economice (analiza dinamica IS-LM-AS, modele informaţionale ale ciclurilor economice;
 • Capitolul 5. Modelarea dinamică a economiilor deschise (modele ale economiilor deschise mici, economiilor deschise mari, modelarea mobilităţii capitalului);
 • Capitolul 6. Deficitele bugetare şi politicii fiscale (restricţia bugetară pe timp finit şi infinit, echivalentă ricardiană, modelul Tabelini Alesia, politici de stabilizare pe termen scurt şi lung, efectele de crowding out, seignorage);
 • Capitolul 7. Modelarea dinamică a politicilor economice (inconsistenţa dinamică a politicilor monetare, modele de reputaţie a factorilor politici de decizie, ţinte şi instrumente ale politicilor monetare, capcana lichidităţii.

 

Microeconomie

 • Iniţierea studenţilor în modelarea economico-matematică a fenomenelor de la nivel microeconomic;
 • Analiza comportamentului agentilor economici principali: consumatorul si producatorul;
 • Abordarea economico-matematica a alegerii optimale la nivelul consumatorului si de asemenea al producatorului;
Continut:
 • Cap.  1.  Introducere in microeconomia cantitativă
 • Cap. 2. Preferinţele consumatorului şi restricţia de buget. Funcţia de utilitate:construcţie, indicatori, caracterizare
 • Cap. 3. Alegeri optimale la nivelul consumatorului pe piaţa bunurilor şi serviciilor
 • Cap. 4. Efectul de substituţie şi efectul de venit
 • Cap. 5. Alegeri optimale ale producatorului
 • Cap. 6. Funcţii de producţie
 • Cap. 7. Funcţii de cost
 • Cap. 8. Profitul şi surplusul firmei
 • Cap. 9. Echilibrul concurenţei

 

Simularea Proceselor Economice

 • Iniţierea studenţilor în utilizarea tehnicilor de simulare pentru analiza şi optimizarea sistemelor economice
 • Proiectarea, elaborarea, testarea şi implementarea modelelor de simulare
 • Integrarea cunoştinţelor din alte discipline economice în aplicaţii multidisciplinare
Continut:
 • Cap.  1 Consideraţii generale privind utilizarea tehnicilor de simulare în economie
 • Cap.  2  Clasificarea metodelor şi tehnicilor de simulare
 • Cap. 3  Principiile şi caracteristicile metodei Monte Carlo
 • Cap.  4  Generarea numerelor pseudoaleatoare şi a unor variabile stochastice
 • Cap.  5  Structura generală a modelelor de simulare economică
 • Cap.  6  Aplicaţii ale simulării în studiul fenomenelor de aşteptare
 • Cap. 7  Aplicaţii ale simulării în procese de stocare, întreţinere, programare operativă a producţiei, teoria deciziei  Simularea proceselor macroeconomice
 • Cap. 9 Simularea de tip joc

 

Teoria Jocurilor

Disciplina Teoria Jocurilor şi-a făcut loc în programele marilor universităţi din lume în special în ultimii 20 de ani. În acest context se urmăresc drept obiective de bază: iniţierea studenţilor în conceptele de bază ale teoriei jocurilor şi negocierilor, utilizarea abordării economico-matematică şi modelarea activităţii agenţilor economici în condiţii de concurenţă imperfectă şi identificarea fenomenelor şi proceselor economice ce se pretează a fi analizate prin intermediul teoriei jocurilor. Aceste aspecte sunt abordate prin prisma a unor situaţii economice concrete şi cu instrumentele specifice Teoriei Jocurilor. Ultima parte a cursului este dedicată studierii mecanismului formării unei negocieri şi să determinării celor mai potrivite mijloace şi tehnici ce pot fi utilizate pentru a obţine succesul în cazul nor diferite tipuri de negocieri.
Continut:

 • Capitolul 1. Introducere: istoric şi elemente de bază ale teoriei jocurilor;
 • Capitolul 2. Jocuri statice în informaţie completă: algoritmi de determinare a echilibrului, aplicaţii economice;
 • Capitolul 3. Jocuri dinamice în informaţie completă: forma extinsă, algoritmul inducţiei recursive, teorema folk şi jocurile infinit repetate, teorema Benoit-Krishna şi jocurile finit repetate;
 • Capitolul 4. Jocuri statice în informaţie incompletă: echilibrul bayesian, mecanisme descriptive şi principiul revelaţiei;
 • Capitolul 5. Negocieri în informaţie completă: axiomatica Nash, negocieri repetate, negocieri patronat-sindicate;
 • Capitolul 6. Tehnici şi tactici de negociere: tipuri de negociere, tehnici şi tactici de negociere, managementul negocierilor.

 

Teoria Jocurilor si Negocieri

Cursul de Teoria jocurilor şi a Negocierilor este o continuare a cursului de Teoria Jocurilor din anul III, urmărind aprofundarea cunoştinţelor studenţilor legate de modul in care pot fi utilizate metode ale teoriei jocurilor pentru analiza mecanismelor microeconomice si macroeconomice şi în acelaşi timp de a dezvolta cunoştinţele legate de formalizarea proceselor de negociere. Obiectivele de bază ale disciplinei sunt: prezentarea fundamentelor economice şi matematice ale algoritmilor utilizaţi pentru determinarea echilibrelor specifice; aprofundarea cunoştinţelor cu privire la analiza mecanismelor economice si a comportamentului agenţilor economici prin intermediul metodelor specifice teoriei jocurilor; trecerea de la abordarea necooperativă la abordarea cooperativă a jocurilor; analiza unor mecanisme economice particulare: efectele de reputaţie, licitaţiile, jocurile de sumă nulă sau matematica negocierilor.
Continut:

 • Capitolul 1. Jocuri statice în informaţie completă: teoreme de existenţă şi unicitatea echilibrului. Aplicaţii economice
 • Capitolul 2. Jocuri statice în informaţie incompletă; teoreme de existenţă. Aplicaţii economice.
 • Capitolul 3. Jocuri dinamice
 • Capitolul 4. Jocuri repetate
 • Capitolul 5. Efecte de reputaţie şi jocuri de semnalare;
 • Capitolul 6. Licitaţii şi mecanisme design;
 • Capitolul 7. Jocuri cooperative: valoarea Shapley şi nucleul jocurilor;
 • Capitolul 8. Jocuri de sumă nulă;
 • Capitolul 9. Modele economico-matematice ale Teoriei negocierilor.

 

Teoria Deciziei

 • Integrarea într-o viziune complexa a cunostinţelor privind procesul decizional economic;
 • Insusirea unor metode, tehnici şi modele moderne de analiza decizionala, inclusiv a celor bazate pe sistemele suport de decizie;
 • Stimularea creativităţii studenţilor prin elaborarea si prezentarea unor studii de caz din domeniul deciziilor economice

Continut:

 • Cap 1. Obiectul de studiu al teoriei deciziei;
 • Cap 2 .Etapele procesului decizional si elementele problemei decizionale;
 • Cap 3. Structura logica a procesului decizional;
 • Cap 4. Modelarea matematica a procesului decizional; Decizii în condiţii de certitudine  risc şi incertitudine; Teoria preferinţă la risc, Arbori decizionali, Analiza bayesiană.
 • Cap 5.  Decizii de grup
 • Cap 6. Decizii de portofoliu

Cursuri de Informatică Economică în programul de Master de cercetare – Informatică Economică

 

Managementul bazelor de date

Disciplina asigură pregătirea studenţilor în domeniul administrării bazelor de date. Obiectivele specifice ale disciplinei vizează însuşirea de către studenţi a unor aspecte privind: instalarea şi configurarea Oracle Database, managementul structurilor logice şi fizice de stocare, gestiunea utilizatorilor şi a obiectelor acestora, salvarea şi restaurarea bazei de date, elemente de securitate şi audit al bazei de date.

Web: http://bd.ase.ro

 

Sisteme de baze de date

Cursul asigură însuşirea de către studenţi a unor noţiuni aprofundate privind sistemele de baze de date (SBD) evoluate. Disciplina asigură dobândirea de cunoştinţe privind: SBD distribuite şi Oracle distribuit, SBD orientate-obiect şi Oracle obiectual, modul de lucru avansat cu limbajul PL/SQL din Oracle, integrarea platformei Java în Oracle, integrarea unor servicii Web în Oracle, tehnologia Grid Computing etc.

Web: http://bd.ase.ro

 

Realizarea sistemelor informatice pentru management

Disciplina asigură pregătirea studenţilor în domeniul specificării cerinţelor, analizei, proiectării, implementării şi mentenanţei sistemelor informatice pentru managementul activităţilor economice. Se pune accentul pe metodele şi tehnicile actuale utilizate în dezvoltarea de sisteme informatice. Tematica include o serie de aspecte legate de sistemele informatice pentru management: tipologii de sisteme, metodologii de dezvoltare, analiza şi proiectarea orientată-obiect, proiectarea componentelor, instrumente de tip CASE, etape ale ciclului de viaţă şi de realizare.

Web: http://bd.ase.ro

 

Integrarea sistemelor informatice

Disciplina asigură dobândirea de cunoştinţe despre sistemele informatice integrate, metode şi tehnici de integrare şi înţelegerea fluxurilor economice reale şi transformărilor acestora, ca urmare a integrării din punct de vedere informaţional. Dintre subiectele abordate menţionam: conceptul de sistem integrat şi importanţa sa; metode şi tehnici pentru integrarea sistemelor informatice, principalele tipuri de sisteme integrate, cum ar fi ERP, CRM, SCM; soluţii de integrare a sistemelor informatice; reingineria proceselor de afaceri în vederea adoptării soluţiilor integrate; implementarea unui sistem de tip ERP.

Web: http://sinf.ase.ro