Program-strategie de management universitar privind dezvoltarea

DICE – Departamentului de Informatică şi Cibernetică Economică

în perioada 2011-2015

Universitatea 4.4 – Centru de Excelenţă pentru Cercetare şi Transfer Tehnologic

 

Viziune 2015:

Un departament puternic, format din 120 de persoane, care să îşi desfăşoare activitatea la nivel global și competitiv pe patru direcţii:

 • Direcţia educaţională – prin elaborarea, susţinerea şi dezvoltarea de programe de licenţă şi master în limba engleză în domeniul ciberneticii si al informaticii economice; dezvoltarea de programe care să identifice stundentii cu un nivel de performanță ridicat pentru a-i implica în procese educaționale sau de cercetare;
 • Direcţia de cercetare, inovare şi transfer tehnologic – prin crearea de proiecte de cercetare în domenii şi sub-domenii interdisciplinare din informatică şi cibernetică şi valorificarea rezultatelor cercetării utilizând entităţi de tip spin-off în scopul transferului de tehnologie de la universitate către industrie;
 • Direcţia de implicare în activitățile comunităţiiprin crearea și implementarea de programe sociale de familiarizare a domeniului informatic aplicat în economie în învăţământul pre-universitar şi gimnazial, precum şi prin implicarea activă în reţele sociale existente în mediul real şi virtual.
 • Direcţia de imagine şi atragere fonduri, investiţii, sponsorizări din domeniul privatprin implementarea unor mecanisme şi tehnici de lobby, PR – Public Relation și Media – Internet, pentru obţinerea fondurilor de completare necesare desfăşurării într-un mod dinamic şi fezabil a tuturor direcţiilor de dezvoltare.

Motto:

The best result will come where everyone in the group does what is best for himself … and the group/system. – John Nash, Adam Smith – Simplified Equilibrium Theory.

Unlocking Knowledge, Empowering Minds. – MIT’s Open Courseware.

 

Abstract: Ca urmare a creşterii cererii de resurse umane calificate şi a necesarului de ‘new & rare skills’, precum şi a exploziei cererii de soluţii, produse şi servicii fiabile în zona informaticii aplicate, există pe plan mondial fonduri uriaşe puse la dispoziția școlilor de informatică.

DICE – Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică trebuie să fructifice fondurile puse la dispoziție de instituţiile europene/internaţionale şi companiile private, prin realizarea de entităţi de tip spin-off prin care să deruleze proiecte de transfer tehnologic de peste 10 de milioane de euro anual.

Aceste fonduri trebuie să fie direcționate spre creşterea calităţii procesului didactic şi a îmbunătăţirii rezultatelor de cercetare prin motivarea financiară substanţială a cadrelor didactice (plată derulare proiecte pe faze), a studenţilor (burse pe proiecte) şi a comunităţii.

Acronime si definiţii:

 • ACAP – Arie de Cunoaștere și Activitate Profesională
 • DICE – Departamentul de Informatica şi Cibernetică Economică
 • IT&C / TIC – Information Technology and Communications / Tehnologia Informației și Telecomunicațiilor
 • RES – Registrul de Entităţi Spin-off al DICE.
 • TT – Transfer de tehnologie / Transfer tehnologic – proces activ, prin care tehnologia este transmisă între două sau mai multe entități, cu scopul ca dezvoltările științifice și tehnologice să fie accesibile unui domeniu mai larg de utilizatori, în vederea comercializării sub forma de noi produse și/sau servicii.
 • SPIN-OFF – entitate formată prin desprindere din una mai mare, de exemplu o nouă companie formată dintr-un grup de cercetare din universitate sau dintr-un incubator de afaceri, care se bazează pe descoperirile unor membri ai grupului de cercetare si care are ca scop valorificarea comercială a rezultatelor cercetării.

Se propune următorul program de management universitar:

Art. 1 Prezentul program este o viziune şi o strategie de dezvoltare sănătoasă şi sustenabilă a DICE – (continu nou) Departamentul de Informatica şi Cibernetică Economică -  pentru următorii patru ani: 2011-2015. Asumarea acestui program-strategie de către membrii DICE implică respectarea regulilor ce decurg din el, urmând ca, în cel mai scurt timp, regulile să fie transpuse în regulamentul intern al departamentului respectând legislaţia în vigoare. Toţi membrii DICE trebuie să respecte regulamentul intern elaborat în spiritul prezentei strategii. Chiar dacă, la un moment dat, legislaţia nu prevede limitarea numărului de mandate a directorului/şefului de departament, în prezentul program strategie se statuează limita de maxim un mandat ale unei persoane. Procesele administrative si decizionale din interiorul DICE trebuie să se deruleze intr-un mod echitabil si transparent. Implicarea membrilor DICE in procesul administrativ si decizional prin delegarea de atribuții clare contribuie la creşterea nivelului de transparenţă.

Art. 2 DICE – Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică trebuie să profite de mecanismele favorabile care au fost create de către societatea globalizată bazată pe cunoaştere. Aceasta se face prin asumarea unei abordări pragmatice şi antreprenoriale în procesul de exercitare a funcțiilor sale academice, care să-i permită să valorifice economic cunoaşterea. Astfel, se generează recunoaştere ştiinţifică pe articole, publicaţii şi conferinţe indexate internaţional de tip ISI şi valoare adăugată/bogăţie pentru membrii săi şi comunitatea în care activează.

Art. 3 Nicio interpretare a conceptelor de transfer tehnologic, entitate spin-off  sau universitate antreprenorială nu poate fi folosită împotriva ideii că universitatea este o “Alma Mater” – “Mama Hrănitoare” – pentru studenţii şi profesorii săi, care funcţionează pe principii de libertate academică absolută în ceea ce privește exploatarea cunoaşterii şi accesul la răspândirea ideilor către studenţi şi publicul larg.

Art. 4 Evoluția din ultimii 20 de ani a umanităţii spre o societate globalizată bazată pe cunoaştere impune regândirea proceselor academice, astfel încât acestea să funcţioneze în conformitate cu noile reguli socio-economice. Actuala Lege a Educației Naţionale permite regândirea proceselor academice prin articolul 121.

I. Direcţia educaţională

Art. 5 Pentru asigurarea bazelor celor patru direcţii prezentate în viziune, DICE – Departamentul de Informatica şi Cibernetică Economică trebuie să creeze şi să acrediteze ARACIS, până în 2012, un nou program de licenţă şi, eventual, noi programe de master în limba engleză, competitive şi atractive, pentru asigurarea vizibilităţii internaţionale. Programele educaţionale, atât cele în limba engleză cât şi cele în limba română, trebuie să aibă un caracter tehnic pronunţat în domeniul informaticii aplicate, pe subdomeniile “computer science – software, firmware, hardware” şi “cybernetics and economics/business”, astfel încât să devină recunoscute regional şi internaţional în scurt timp.

Art. 6 Scopul acestor programe de studii în limba engleză este acela de a asigura retenţia studenţilor români şi atragerea studenţilor din străinătate într-un ecosistem productiv și competitiv bazat pe cunoaştere, ecosistem care stă la baza realizării direcţiei de cercetare, inovare şi transfer tehnologic.

Art 7. Un procent de 20-30% dintre studenţii din aceste programe educaţionale trebuie să primească burse motivante. Bursele sunt asigurate, în mare parte, prin atragerea de fonduri din mediul privat, prin intermediul direcţiei a patra din viziune/strategie şi prin intermediul entităţilor de tip spin-off. Dat fiind că bursele sunt acoperite în mare parte de mediul privat, acesta îşi poate exprima, în termeni juridici contractuali cu universitatea materializați prin Contract / MoU – Memorandum of Understanding, condiţii asupra sponsorizărilor şi asupra investiţiilor, precum şi condiţii asupra stagiilor de practică şi a unor teste de evaluare profesională a studenţilor beneficiari, în baza legislaţiei în vigoare.

Art. 8 Un procent de 10-15% dintre studenţii cei mai buni, aflaţi în relaţie contractuală cu universitatea şi care sunt cursanţi ai programelor educaţionale în engleză, trebuie să fie implicaţi în proiecte de cercetare ce au finalitate materializată în soluţii IT&C în domeniul informaticii aplicate, preferabil în regim open-source, coordonate de entităţi spin-off şi de “mentori” recunoscuţi propuşi de către consorţii internaţionale de tipul Apache, Google, Yahoo, IBM, Intel, Java.net, JBOSS, Microsoft, Oracle sau altele similare.

Art. 9 Pentru programele educaţionale, trebuie să existe proceduri clare de promovare a disciplinelor şi a cadrelor didactice stabilite în regulamentul intern de funcţionare DICE. DICE va încuraja colaborarea cadrelor didactice tinere cu companii din industrie pentru a asigura un flux bidirecţional real şi benefic între latura academică şi industrie.

II. Direcţia de cercetare, inovare şi transfer tehnologic

Art. 10 DICE – Departamentul de Informatică şi Cibernetică Economică, prin intermediul centrelor de cercetare în care activează şi prin intermediul entităţilor spin-off şi, implicit, a mediului privat, trebuie să aibă rezultate științifice înregistrate ISI Web of Science şi să posede o activitate financiar-bugetară proprie şi sustenabilă în limitele legilor în vigoare.

Art. 11  DICE trebuie să îşi asume un rol activ de jucător economic, prin înființarea de entităţi de tip spin-off în zona informaticii economice şi a ciberneticii, orientându-se, fără a copia, către modelul marilor universităţi americane. Prin intermediul entităţilor spin-off, DICE va valorifica rezultatele proceselor academice de cercetare și predare, atât în interesul instituţiei cât şi al membrilor săi.

Art.12 Un spin-off este o entitate/organizație care valorifică economic cunoașterea și care se înscrie într-una din următoarele categorii:

a)     Este înfiinţată de către Academia de Studii Economice, eventual în parteneriat, în conformitate cu prevederile art. 121 alin 1 din Legea Educaţiei Naţionale;

b)     Este înfiinţată de către membri ai DICE, eventual în parteneriat, și este înregistrată ca atare – vezi art. 13;

c)     Este o societate comercială cu care DICE are un parteneriat consemnat în scris şi ai cărui angajaţi sunt, în proporție de minim 20%, profesori sau absovenţi ai programelor educaţionale iniţiate de DICE sau de spin-off-urile sale.

Art. 13 Orice spin-off trebuie să fie declarat și înregistrat la DICE de către un membru activ al DICE, care este titular de cel puţin cinci ani în cadrul departamentului (sau al catedrelor din care acesta s-a format). Durata va fi calculată prin raportarea la data la care se înregistrează spin-off-ul. Entitatea spin-off se consideră înregistrată cu data la care aceasta este înscrisă în RES – Registrul de Entităţi Spin-off al DICE.

Art. 14 ACAP – Arie de Cunoaștere și Activitate Profesională -  reprezintă un domeniu al inovației umane care prezintă importanța socială și care a ajuns la un nivel de maturitate ce poate face obiectul cercetării științifice sau al activității economice orientate pe profit. Exemple de arii de cunoaștere sunt: un limbaj de programare, o platformă software, o categorie de algoritmi, un subdomeniu interdisciplinar (matematică, software, hardware & firmware) – biometria, securitatea bancară, implementări text-to-speech (TTS) sau Speech Recognition, telefonie VoIP și soluţii de video conferinţă, IP TV, IP Radio, bio-informatică, metodele de management al proiectelor, algoritmii de rutare, etc.

Art. 15 ACAP – Ariile de Cunoaștere și Activitate Profesională din domeniul IEC – Informaticii Economice și Ciberneticii – sunt împărțite în două categorii:

a)     Fundamentale – se referă la acele ACAP unde cunoștințele nu se schimbă radical pe perioada unei vieți profesionale normale (40 de ani) și care sunt necesare tuturor specialiștilor din domeniul IEC. Exemple: matematica, algoritmii fundamentali, sistemele de calcul, bazele de date, bazele informaticii etc.

b)     Profesionale – sunt ACAP unde cunoștințele au o durată redusă de viață și, prin urmare, necesită un proces constant de învățare, dez-învățare și re-învățare. Exemple: limbajele de programare și medii de dezvoltare, pachete de programe, mobile platforms, embedded systems, cloud computing, etc.

Art. 16 La înregistrarea unui spin-off se vor specifica în RES următoarele elemente: numele entităţii / organizaţiei, datele de identificare, numele membrului DICE care o înregistrează, ACAP în care activează, data înregistrării.

Art. 17 Activitățile unui spin-off înregistrat DICE pot fi:

a)     Realizarea de proiecte de cercetare științifică și dezvoltare de resurse umane

b)     Formare profesională a adulților – training, în conformitate cu prevederile CNFPA

c)     Consultanță, studii de fezabilitate tehnico-economică, expertize tehnice

d)     Orice activități legate de resursele umane din zona informaticii și ciberneticii

e)     Valorificarea produselor/serviciilor – livrabilelor și a altor rezultate inovative din zona informaticii şi ciberneticii prin transfer de tehnologii noi elaborate în universitate sau în parteneriate cu alte universităţi.

Art. 18 Un membru al DICE poate înregistra maxim două spin-off-uri daca are minim cinci ani vechime. Persoanele cu mai puțin de cinci ani vechime nu pot înregistra spin-off-uri. Un spin-off trebuie să desfășoare activități doar în domeniul IT&C/TIC – Tehnologiei Informației și Telecomunicațiilor.

Art. 19 Un spin-off va dobândi dreptul să influențeze programa analitică a ACAP unde activează, în limitele impuse de reglementările legale în vigoare. Persoana care face demersurile în acest sens este cea care a înregistrat spin-off-ul.

Art. 20 DICE va contribui la spin-off-uri doar cu resurse umane. Orice contribuții financiară sau în natură nu sunt acceptată chiar dacă sunt permise de legislația în vigoare.

Art. 21 O entitate spin-off are următoarele obligații:

a)     Să vireze în conturile fundației INFOREC sau să contribuie la bugetul departamentului minim 2500 EURO (echivalent lei) pe an în scopul sprijinirii informaticii economice și ciberneticii.

b)     Să angajeze minim două persoane din cadrul DICE, altele decât persoana care l-a înregistrat la DICE, rudele acesteia sau parteneri de viață ai acesteia. Spin-off-urile ai căror angajați sunt în proporție de minim 20% absolvenți DICE sau ai programelor DICE sunt exceptate de la această obligație.

c)     Să ofere gratuit către DICE documentație, produse software, echipamente și alte elemente necesare procesului didactic.

d)     Să finanțeze/cofinanțeze, prin proiecte de cercetare sau alte metode,  procesul de obținere a unor rezultate de cercetare care să fie înregistrate ISI Web of Science cu factor de impact, în numele DICE. Este necesar cel puțin un astfel de rezultat la fiecare 3 ani.

Art. 22 Un spin-off va fi evaluat la fiecare 3 ani. Spin-off-urile care nu îndeplinesc obligațiile de mai sus vor fi radiate din RES, iar persoanele care le-au înregistrat nu vor mai avea voie să înregistreze spin-off-uri pentru acel ACAP pe o perioada de doi ani. Un spin-off mai poate fi radiat din RES la cererea persoanei care l-a înregistrat în RES sau a reprezentantului legal al acestuia. O entitate/organizație spin-off radiată din registru la cererea acesteia, nu poate fi re-înregistrată ca spin-off pentru acel ACAP de către un alt membru al DICE decât după trecerea a doi ani de la radierea din RES. Această restricție se aplică și entităţilor/organizațiilor afiliate celei în cauză.

Art. 23 Pentru un ACAP se poate înregistra un singur spin-off. În cazul în care există două persoane care vor să înregistreze un spin-off pentru același ACAP, persoana care va înregistra spin-off-ul se va decide prin votul DICE. Este interzisă redenumirea cameleonică a ACAP-urilor în scopul înregistrării de spin-off-uri paralele. O organizație se poate înregistra ca spin-off pentru maxim două ACAP-uri. Această restricţie se aplică și organizațiilor afiliate, cu excepția celor de la art. 24.

Art. 24 Companiile transnaționale cu cifra de afaceri de peste 1 miliard de euro – ex. Google, Intel, IBM, HP, Oracle – sau cele care au impact educaţional internaţional – Apache, JBOSS, SourceForge.org, etc. – vor fi tratate diferențiat. În acest sens, se vor considera ca entităţi/organizaţii spin-off și parteneri/subdiviziuni ale acestora.

Art. 25 Pentru ACAP-urile fundamentale, procesul didactic se va desfășura pe principiul continuității şi al echităţii. Normele didactice se stabilesc în condiții de transparență, pe baza unor principii ce vor fi convenite în cadrul DICE. Orele vor fi atribuite în mod echitabil.

Art. 26 Membrii DICE care se pensionează vor fi incluși într-un program de retenție a pensionarilor. În acest sens, se asigură un fond de ore pentru a le fi atribuit astfel încât ei să poată păstra legătura cu comunitatea DICE. În plus, aceștia vor fi incluși în proiecte de cercetare și în activitățile entităţilor de tip spin-off.

Art. 27 Fiecare membru care se pensionează are obligația să aleagă în mod public un succesor/succesoare care să îi preia materiile, spin-off-urile şi orele. Succesorul/succesoarea trebuie să aibă o vechime de minim cinci ani în cadrul DICE.

Art. 28  Pentru ACAP profesionale, programa analitică și alocarea orelor în programele educaționale aferente (masterate profesionale, cursuri extra-curriculare) vor fi stabilite de către persoanele care au inițiat programele educaționale respective.

III. Direcţia de implicare în activitățile comunităţii

Art. 29 DICE se implică pe două niveluri în activităţile comunităţii:

 • Nivelul educaţional –  pentru îmbunătăţirea eco-sistemului comunităţii în care activează. Exemple de de implicări pe acest nivel sunt:
  • Uni-Kinder – aducerea pentru 1 oră pe trimestru a unor copii din grădinițe, școli de gimnaziu de stat și private, precum și a unor copii cu dizabilități din școli speciale, în care să le poată fi explicate, pe înțelesul lor prin exemple simple şi de impact, importanța informaticii în societate și promovarea într-un mod lucid a tehnologiilor noi apărute pe piață, avantajele și dezavantajele utilizării informaticii, automatizarii şi roboticii, în viaţa de zi cu zi şi în economie.
  • e-School – Realizarea unor parteneriate cu cele mai bune licee din ţară, astfel încât unii din cei mai buni studenţi ai programelor DICE să poată fi implicați (în regim de maxim 4 ore pe săptămână) în activităţile educaţionale din domeniul informaticii din liceele partenere. De asemenea, se urmărește crearea de către studenți a unor clipuri educaționale ce pot fi difuzate pe diverse canale Internet (YouTube) și prin rețele de socializare pentru promovarea facultății, precum şi implementarea unui sistem de monitorizare în piaţa forţei de muncă a tinerilor absolvenţi.
 • Nivelul de promovare a activităţilor de voluntariat- prin cooperarea cu organizaţiile studenţeşti existente. Exemple de astfel de activităţi sunt:
  • Ziua Mondială a Donatorului de Sânge – 14 iunie – donarea de sânge de către cadre didactice şi mobilizarea studenţilor sub coordonarea FIODS – Federația Internațională a Organizațiilor de Sânge.
  • Ziua de Curățenie Națională – 24 septembrie – colectarea deșeurilor din parcuri și de pe stradă conform Hârtii Digitale a Deşeurilor.
  • Meditarea de către studenţi a elevilor din gimnaziu la discipline şi ştiinţe fundamentale de competenţa DICE – matematică, economie, informatică şi chiar fizică.

Aceste tipologii de proiecte au impact mare la nivelul comunităţii şi asigură acumularea unui capital de imagine sănătos la nivel naţional şi chiar internaţional și reprezintă, de asemenea, un factor important de lobby în dezvoltarea direcţiei de imagine şi atragerea de fonduri, investiţii, sponsorizări din domeniul privat.

IV. Direcţia de imagine şi atragere de fonduri, investiţii, sponsorizări din domeniul privat

Art. 30 DICE trebuie să aibă o relaţie directă şi susţinută cu mass-media din România şi din străinătate, utilizând persoane dedicate în acest sens. În baza acestor relaţii cu mass-media, DICE trebuie să promoveze interesele proprii în presă şi pe Internet. De asemenea, DICE trebuie să fie prezent chiar cu stand la evenimente majore IT&C din E.U şi din lume – precum CeBIT în Germania.

Art. 31 DICE trebuie să aibă persoane dedicate pentru atragerea de sponsorizări, investiţii şi fonduri, în special prin intermediul membrilor seniori. Membrii seniori primesc beneficii în urma contractării investiţiilor/sponsorizărilor dar şi responsabilităţi în termen de ţinte de atins, ce pot fi cuantificate şi evaluate de membrii DICE.

Art. 32 DICE trebuie să continue să promoveze relaţii speciale cu ambasadele statelor din U.E, America şi Asia, pentru a asigura implicarea universităţilor din ţările pe care le reprezintă în proiecte academice comune.

 

Detaliere termeni utilizaţi – WiKi – http://ro.wikipedia.org/wiki/Transfer_de_tehnologie  

 

Transfer Tehnologic & Spin-Off:

“Prin conceptul de transfer de tehnologie / transfer tehnologic se înțelege un proces activ, prin care tehnologia este transmisă între două sau mai multe entități, cu scopul ca dezvoltările științifice și tehnologice să fie accesibile unui domeniu mai larg de utilizatori, în vederea comercializării sub forma de noi produse și/sau servicii. Aceste entități pot fi țări, întreprinderi, organizații, universităţi sau entităţi de tip spin-off

“Procesul de transfer, cu scopul de a valorifica comercial rezultatele cercetării, implică mecanisme şi entităţi diferite. Pot fi încheiate acorduri de licență, joint venture sau parteneriate, dar se pot utiliza și alte mijloace, de exemplu entităţi spin-off.

“O entitate spin-off este o nouă organizație sau entitate formată prin desprindere din una mai mare, de exemplu o nouă companie formată dintr-un grup de cercetare din universitate sau dintr-un incubator de afaceri, care se bazează pe descoperirile unor membri ai grupului de cercetare. … Au fost constituite diferite tipuri de centre de tehnologii aplicative, care deseori extind capabilitățile facilităților de cercetare existente, de exemplu când sunt asociate cu universități, sau pot fi inițiative conduse de industrie. Astfel de centre realizează politici de transfer tehnologic și găzduiesc multe dintre activitățile de transfer tehnologic, precum: asigurarea de informații, demonstrații de tehnologii noi, acces la noi echipamente, computere și software.”

 

“Multe țări au investit în eforturi de creare a unor entități de transfer tehnologic, cum sunt parcuri tehnologice sau incubatoare de afaceri. Aceste forme au scopul de a îmbunătăți legăturile dintre dezvoltatorii de tehnologii și utilizatori prin proximitatea fizică, facilitând accesul comun la facilități și echipamente, expertiză și angajați cu competențe specifice domeniilor tehnologice.”

Exemple de entităţi implicate ca actori principali în procesul de transfer tehnologic:

Membrii DICE – Departamentului de Informatică Economică şi Cibernetică, iniţiatori ai prezentului program-strategie Universitatea 4.4 – în ordine alfabetică: Cătălin BOJA, Răzvan BOLOGA, Marius POPA, Cristian TOMA